Spotkanie w Borowcu

W dniu 12 kwietnia br. LOT „Wokół Drawy” zorganizował spotkanie poświęcone rozwojowi turystyki w kontekście ochrony przyrody na terenie gminy Drawno i gmin ościennych.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście odpowiedzialni za ochronę przyrody, organizatorzy turystyki, radni miejscy i powiatu oraz Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski. Gośćmi specjalnymi byli: p. Anna Mieczkowska – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i p. Paweł Suski – poseł na sejm.

Lokalna Organizacja Turystyczna jesienią ub. roku, została zobligowana, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, do monitoringu rzeki Korytnicy. W zamian RDOŚ – na okres 5 lat – odstąpiła od ustanowienia Rezerwatu Korytnica.

W programie miano zaprezentować, w terenie, wykonane w ub. roku prace na rzece i jej brzegach – pomosty, slipy, rynny do przenoszenia kajaków brzegiem, oraz chciano przedstawić zamierzenia na rok bieżący. Niestety obfity deszcz uniemożliwił wyjazd w teren. Przystąpiono zatem od razu do realizacji drugiego etapu spotkania – wizyty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemieńsku. Gości powitała dyrektor ośrodka , p. Agnieszka Korzeniewska, która oprowadziła nas po ośrodku a następnie opowiedziała o jego funkcji, zadaniach, organizacji i potrzebach. Ośrodek jest jednostką feryjną co oznacza, że w czasie wszelkich przerw w nauce stoi wolny. Dyrekcja opracowała program udostępnienia ośrodka dla celów turystycznych i poszukuje chętnych do skorzystania z tej oferty. Zysk z tego powinien wzbogacić ofertę dydaktyczną a jednocześnie pomóc rozwiązać problemy remontowe.,

Problemami placówki zainteresowała się pani marszałek i inni uczestnicy spotkania. Następnie wszyscy przemieścili się do pałacyku myśliwskiego Nadleśnictwa Drawno w Borowcu. Tu obszernego wprowadzenia do dyskusji dokonał prezes Zarządu LOT u – kol. Andrzej Górski. Przedstawił główne osiągnięcia minionego roku i zamierzenia na rok bieżący. Następnie – przy kawie i cieście – przeprowadzono ożywioną dyskusję, w której wypowiedzieli się:

Pan Andrzej Grzana – reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wyraził zainteresowanie dydaktyczną ścieżką kajakową na Korytnicy i wskazał na możliwości jej sfinansowania. WFOŚ i GW może również pomóc ośrodkowi w Niemieńsku w sfinansowaniu np. programu termomodernizacji czy innych małych projektów z edukacji i ekologii.

Pan Paweł Bilski – dyrektor DPN-u – mówił o współpracy parku z LOT-em. Chronić należy przyrodę, ale również miejscową ludność, która chce i musi żyć z turystyki, bo inne źródła dochodów w warunkach Drawna są ograniczone. Wskazał na możliwości i potrzebę intensywniejszego wykorzystania turystycznego w parku szlaków pieszych, rowerowych oraz uprawiania wędkarstwa.

Burmistrz Andrzej Chmielewski wyraził nadzieję, że obecność tylu zacnych gości zaowocuje rozwojem bazy turystycznej i turystyki. Bardzo obiecująco wygląda projekt p. Marka Migdala – prezesa Zachodniopomorskiego Forum Regionów – współpracy w województwie trzech LOT ów z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach którego powinny pojawić się dodatkowe środki na działalność organizacyjną i merytoryczną. Cieszy się również z otrzymanego wsparcia ze strony LOT- u i województwa zmierzającego do reaktywacji Pikniku nad Drawą.

Pani marszałek stwierdziła, że województwo nasze to teren turystyczny o bardzo dużym potencjale. Pracować należy nad jak najlepszym wykorzystaniem tego potencjału, nad wzbogaceniem oferty turystycznej, nad oferowaniem gościom atrakcyjnych produktów turystycznych. Swoje ważne atuty ma tak północ jak i południe województwa. Piknik nad Drawą jest takim produktem i zapewne uzyska wsparcie województwa.

Pan Paweł Suski podniósł temat dużego zapóźnienia turystycznego Polski w stosunku do zachodu Europy. Bardzo dobrze, że w niwelowanie tych różnic włączają się organizacje pozarządowe. Turyści z zachodu zainteresowani są turystyką caravaningową i my powinniśmy tworzyć warunki do jej uprawiania na naszym terenie,

Pan Marcin Dziubak z RDOŚ poinformował, że wytypowano w Polsce 16 obszarów, z których siedem ma być zaliczonych do „ Siedmiu Cudów Polski”. Wśród nich są uroczyska Puszczy Drawskiej i Drawa. RDOŚ – dzięki kilkakrotnej ostatnio bytności w Drawnie, współpracy z LOT- em i dr Wojciechem Puchalskim, lepiej poznał potrzeby lokalnej społeczności i jej pozytywny stosunek do ochrony przyrody.

Pan Krzysztof Zacharzewski z LGD „Partnerstwo Drawy” bardzo pozytywnie ocenił pracę LOT – u, który ma ciekawe pomysły i skutecznie pozyskuje środki na ich realizację.

Pan Lesław Śliżewski – starosta choszczeński – na terenie powiatu jest 111 jezior. W większości one zarastają ulegają degradacji. To skutki stosowanej kiedyś intensywnej chemizacji w rolnictwie i leśnictwie. Jeżeli nie będziemy o nie dbać – przestaną służyć turystyce. Dobrze, że działają organizacje typu LOT.

Pan Damian Greś – dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki różnorodnym działaniom np. LOT u, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej innym, świadomość ekologiczna dociera do mieszkańców. Wspólnie można osiągnąć wiele, zarówno w zakresie ochrony przyrody, rozwoju turystyki i poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Pan Bogdan Buchalczyk radny naszej gminy wraz z panem Andrzejem Górskim zwrócili baczna uwagę na potrzebę ratowania naszych jezior. Dużym problemem staje się eutrofizacja szczególnie jeziora Grażyna, które to w astronomicznym tempie zarasta i wypłyca się. Natomiast brak tlenu ma niekorzystny wpływ na ilość i gatunki ryb. Wywiązała się gorąca dyskusja na ten temat, który staje się bardzo ważnym argumentem nie tylko w rozwoju turystycznym i gospodarczym, ale także istotnym w ochronie DPN.

Naszym gościem był też pan Włodzimierz Racławski nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno.

Następnie zebrani udali się do Brzezin. Tutaj bardzo gościnnie przywitała nas pani dyrektor Teresa Mądzielewska wraz z przemiłymi paniami pracującymi w Domu Pomocy Społecznej. Pani marszałek zwiedziła DPS , który zrobił na niej duże wrażenie. Przy bardzo smacznym obiedzie kontynuowano dyskusję. Między innymi mówiono o stanie dróg na terenie powiatu. Wiele tych dróg – gminnych, powiatowych czy wojewódzkich ma bardzo złą nawierzchnię. Niestety środki na ich remonty są ograniczone. Pan Edward Kulesza podniósł problem bezpieczeństwa na drogach, któremu zagrażają drzewa przydrożne. Tak na terenie naszej gminny jak i powiatu ciągle giną na nich ludzie. Pan starosta stwierdził, że powiat wytypował wiele drzew do usunięcia. Niestety nie uzyskano na to zgody bo przyrodnicy odkryli na nich jakieś chronione gatunki mchów. Pan Marcin Dziubak w imieniu RDOŚ apelował o staranniejsze udokumentowanie wniosków. Drzewa przydrożne przeważnie są stare i zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Te powinny być bezwzględnie usuwane.

Całe spotkanie przebiegło w życzliwej atmosferze, dobrze służyło lepszemu poznaniu się, zrozumieniu postaw i potrzeb oraz sprawie turystyki.

                                                                                                     Edward Kulesza i Zarząd LOT

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *