Misja i cele LOT Wokół Drawy

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy jest stowarzyszeniem przedsiębiorców branży turystycznej. Została założona przy wsparciu Forum Turystyki Regionów i lokalnych władz w 2011 r.  Zasadniczym celem działania stowarzyszenia jest zrównoważony – uwzględniający zasady ochrony środowiska naturalnego – rozwój turystyki na terenie gmin Drawno, Kalisz Pomorski, Bierzwnik. Pragniemy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi stowarzyszeniami kształtować i prowadzić politykę służącą temu rozwojowi, a w szczególności dbać o ciągła poprawę warunków do uprawiania wszelkich form turystyki,  rozwijać kompetencje podmiotów obsługujących ruch turystyczny, promować walory turystyczne regionu.
Dążymy do stworzenia silnego, lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki w naszym regionie.

 

CELE LOKALNEJ ORGANIZACJI  TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ DRAWY

Kreowanie wizerunku gmin na obszarze swojego działania jako regionu atrakcyjnego turystycznie
Wspieranie rozwoju rynku turystycznego na obszarze działania
Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego , gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji
i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym na obszarze działania
Zwiększenie liczby turystów na obszarze działania
Wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów
Stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej
Poprawa infrastruktury turystycznej gmin na obszarze działania
Propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki gmin
na obszarze swojego działania
Działanie na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego

Comments are closed.